Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:

DANY – ALARM s. r. o.
Strážnická 11C, 080 06 Ľubotice
IČO: 46 283 919
OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 247 42/P
konateľom Danielom Milkovičom
office@danyalarm.sk, 0917 303 573

Ďakujeme za dôveru, ktorú nám ako naši zákazníci preukazujete. Sme spoločnosť, ktorá sa snaží plniť si všetky svoje povinnosti voči Vám. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú spracované na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU, ktorého cieľom je zvýšiť ochranu osobných údajov občanov EÚ a posilniť ich práva. Normy obsiahnuté v GDPR sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré nakladajú s osobnými údajmi občanov EÚ. Zákon č. 18/2018 Z. z. je výsledkom zosúladenia slovenskej národnej legislatívy s nariadením.

DANY – ALARM s. r. o. je vo vzťahu k fyzickým osobám, teda Vám zákazníkom prevádzkovateľom osobných údajov. Tieto pravidlá Vám poskytujú v zrozumiteľnej forme informácie o tom, aké osobné údaje od Vás získavame, z akého dôvodu ich spracovávame, akým spôsobom s nimi nakladáme a ako ich chránime.

Uisťujeme Vás, že pri spracovávaní osobných údajov vychádzame zo zásad zakotvených v GDPR a zákone, tak aby nedošlo k ich zneužitiu a tým k zásahu do Vašich práv (právo na ochranu osobných údajov, právo na ochranu súkromia).

V súvislosti s ochranou osobných údajov sa používajú tieto základne termíny:

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia, na základe ktorej dôjde k identifikovaniu osoby. Osobným údajom je napr. meno, rodné číslo, ale aj lokalizačné údaje, online identifikátor alebo prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov je činnosť vykonávaná s osobným údajom, napr. získavanie osobného údaju, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie, likvidácia.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, teda VY, náš zákazník.

Prevádzkovateľom osobných údajov je ten, kto spracúva osobné údaje fyzickej osoby, určil si na ich spracúvanie účel a má na to prostriedky. Môže to byť fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt.

DANY – ALARM s. r. o. pri spracúvaní Vašich osobných údajov rešpektuje nasledujúce zákonné zásady


Zásady spracúvania osobných údajov:

 • zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti: spracovávanie prebieha na základe platnej legislatívy, každé spracúvanie je vykonávané na legitímnom právnom základe,
 • zásada obmedzenia účelu: osobné údaje sa získavajú len na konkrétny, výslovne uvedený a oprávnený účel,
 • zásada minimalizácie osobných údajov: Spracovávanie je obmedzené na nevyhnutný rozsah daného účelu,
 • zásada správnosti: osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované,
 • zásada minimalizácie uchovávania: spracúvajú sa len nevyhnutné osobné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu dotknutej osoby,
 • zásada zodpovednosti: za spracúvanie osobných údajov a dodržiavania legislatívy nesie zodpovednosť prevádzkovateľ osobných údajov,
 • zásada integrity a dôvernosti: spracovávanie prebieha tak, aby nedošlo k zničeniu a zneužitiu osobných údajov.


Zásady spracúvania osobných údajov:

V rámci našej podnikateľskej činnosti dochádza k predaju tovaru a poskytovaniu služieb vrátane servisných. Aby mohlo k nim dôjsť potrebujeme získať Vaše osobné údaje, a to konkrétne:

 • meno a priezvisko,
 • adresu (na ktorú dodáme tovar, realizujeme službu alebo servis),
 • telefonický kontakt,
 • príp. emailovú adresu,
 • záznam z kamerového systému (v prípade návštevy našej prevádzky).

Vaše osobné údaje potrebujeme na vyhotovenie faktúry, ktorá je daňovým dokladom. Týmto si plníme povinnosť, ktorú máme uloženú zákonom (zákon č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov).

Pri realizácii služieb a servisu sú Vaše osobné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy, zákazníckeho listu, objednávky.

V prípade osobných údajov získaných záznamom kamerového systému, ktorý je nainštalovaný v našej prevádzke získavame záznamy, ktoré slúžia na ochranu majetku firmy a zdravia našich zamestnancov a zákazníkov.

Vaše osobné údaje sú pre nás tiež potrebné, ak budeme vybavovať Vaše reklamácie, sťažnosti alebo podnety týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Na našej webovej stránke sa v prípade záujmu môžete na nás obrátiť s otázkou a môžete nám ju zaslať emailom. Touto cestou získame Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu. Tieto osobné údaje ďalej nespracúvame, použijeme ich len na kontaktovanie. Následne, po vybavení požiadavky sa email s osobnými údajmi likviduje výmazom. U nás nedochádza k profilovaniu osobných údajov ani k automatickému rozhodovaniu na základe získaných osobných údajov.


Právny základ pre spracovávanie osobných údajov.

V prípade, ak osobné údaje získavame na vyhotovenie faktúry a vybavovanie sťažností, ide o plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

V prípade osobných údajov získavaných pre potreby vyhotovenia zmlúv ide o právny základ zakotvený v čl. 6 ods. b) GDPR.

Pri získavaní osobných údajov pri monitorovaní priestorov konáme v rámci našich oprávnených záujmov, vychádzajúc z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


Komu Vaše osobné údaje poskytujeme:

Faktúra je daňový doklad, preto ho máme povinnosť poskytovať aj s Vašimi osobnými údajmi daňovému úradu. Ak poskytujeme zákazníkovi zabezpečovaciu techniku, v istých prípadoch musíme pri uzatváraní a následnom spracúvaní zmluvy postupovať podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. V týchto prípadoch máme zákonnú povinnosť sprístupniť zmluvy, a teda aj Vaše osobné údaje Policajnému zboru SR, prokuratúre, súdom. V prípade poškodenia majetku alebo zdravia v priestoroch našej prevádzky poskytujeme osobné údaje príslušným štátnym orgánom.


Ako sú Vaše osobné údaje u nás chránené:

Všetky písomné listiny a informačné systémy s osobnými údajmi sú chránené primeranými technickými a organizačnými opatreniami, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, k zneužitiu. Sieť je chránená firewallom a routerom, ktorý zabezpečuje ochranu siete a zariadení pred penetráciou z internetu. Samotná štruktúra siete a počítačov je zabezpečená užívateľskými kontami, prístupovými právami do počítačov, serverov a úložísk. Emailovú komunikáciu máme zabezpečenú prostredníctvom emailového serveru. Jednotlivé emailové účty sú chránené prístupovým heslom. Mailovú komunikáciu so zákazníkom vyhodnotí každý zamestnanec individuálne a v prípade citlivých informácií ich zabezpečí zippovaním a ochráni heslom. Heslo adresátovi doručí zamestnanec individuálne.


Doba uchovávania osobných údajov:

 • Faktúry 10 rokov.
 • Servisná zmluva a zmluve o poskytovaní technickej služby po dobu existencie platnosti zmluvy.
 • Záznamy kamerového systému 15 dní.
 • Sťažnosti do vybavenia sťažnosti, podnetu.
 • Následne budú všetky osobné údaje likvidované.


Prenos do tretej krajiny:

U nás nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ.


Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

U nás Vaše osobné údaje nespracúvame automatizovaným rozhodovaním, profilovaním, teda nezhromažďujeme osobné údaje za účelom vyhodnocovania Vášho správania sa.


Informácie o Vašich právach:

Vy ako osoba, ktorej osobné údaje my spracovávame, máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Ak o to požiadate, máte právo získať od nás kópiu dokumentov s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, a to v elektronickej forme, príp. listinnej forme. Kontakt na nás sa nachádza na webovej stránke.


Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré sú uvedené nesprávne, bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili so zreteľom na účel, na ktorý sa osobné údaje získavajú.


Právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov

Máte právo na to, aby sme Vaše údaje vymazali, v prípade ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, resp. spracúvali,
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov (sťažnosť, podnet na Úrad) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • ak sa Vaše osobné údaje spracovali nezákonne,
 • Vaše osobné údaje sa musia vymazať, lebo tak ustanovuje právo únie, alebo zákon.
Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme Vaše údaje spracúvali v obmedzenej forme, lebo:

 • namietate spracúvaniu osobných údajov,
 • spracúvanie je nezákonné, namietate, nechcete, aby došlo k vymazaniu, preto žiadate obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, potrebujete ich VY na preukázanie zákonného nároku a žiadate aby sme ich spracovávali v obmedzenom rozsahu.
Právo namietať spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame korektne, alebo ich spracúvame v rozpore s Nariadením, zákonom máte právo nás kontaktovať, príp. kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/32 31 32 14.