Požiarna signalizácia

Požiarna signalizácia | Dany Alarm Prešov
Požiarna signalizácia | Dany Alarm Prešov

Priemyselná požiarna signalizácia (PS) slúži k včasnému eliminovaniu vzniku požiaru v objekte. Je určená zákonom o požiarnej ochrane budov, pokiaľ budova spadá do kategorizácie podľa vyhlášky je potrebné pre budovu vypracovať projekt. Projektom sa určí typ, množstvo požiarnych snímačov a spôsob signalizácie prípadného požiaru. Blízkou súčasťou PS je aj evakuačný systém, ktorý v súčinnosti s požiarnym systémom zabezpečuje evakuáciu a informovanosť osôb v budove. Priemyselné PS musia byť podľa zákona certifikované, schválené a spĺňať požiadavky noriem.

Požiarna signalizácia ako súčasť alarmu je malý autonómny systém založený na informovanosti o vzniku požiaru, pričom ale svojim rozmerom a charakterom nespĺňa všetky zákonom stanovené normy, a je pripojený na systém zabezpečovacej ústredne. Takýto systém síce nespĺňa zákonom stanovené normy pre PS, ale slúži ako prevencia a ochrana majetku a priestorov rod. domov, firiem, malých prevádzok a pod. Výstupom z tohto systému je požiarne húkanie sirény zabe.sys. a volanie a informovanie o požiarnom poplachu.